Ważne: strona wykorzystuje pliki cookies. Więcej.

header_02
  • maciek
  • michał
  • kasia
  • julia
  • marta

REGULAMIN VI EDYCJI KONKURSU STUDENCKIEGO ZBADAJ.TO
Konkurs merytoryczny

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1 ORGANIZATORZY

1. Organizatorami Konkursu Studenckiego "zbadaj.to", zwanego dalej „ Konkursem” są: Polskie Towarzystwo Badaczy Rynku i Opinii oraz Organizacja Firm Badania Opinii i Rynku, zwani dalej „Organizatorami”.

2. Opiekunami merytorycznymi Konkursu są członkowie Kapituły Konkursowej.

§ 2 UCZESTNICY

1. W Konkursie mogą wziąć udział studenci wszystkich lat studiów I i II stopnia oraz studiów jednolitych, wszystkich kierunków lub studenci studiów uzupełniających wszystkich kierunków w Polsce lub za granicą. 

2. W konkursie mogą wziąć udział absolwenci ww. rodzajów studiów, którzy nie podjęli jeszcze pracy w branży badawczej a od czasu zakończenia przez nich studiów nie minął okres 1 roku.

3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć członkowie organów statutowych, Organizatorów oraz ich rodziny.

4. W konkursie nie mogą brać udziału osoby, które są lub były związane umową z agencja badawczą lub działem badawczym firmy przez okres dłuższy niż 3 miesiące. (Nie dotyczy to umów zawieranych z ankieterami)

5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy lub współpracownicy agencji badawczych.

6. W konkursie nie mogą brać udziału laureaci i finaliści poprzedniej edycji Konkursu.

§ 3 CZAS TRWANIA

Konkurs trwa od dnia 3 marca 2016 r. do dnia 29 czerwca 2016 r.

II. ZASADY OGÓLNE KONKURSU

§ 4 PRZEBIEG KONKURSU

1. Przystępując do Konkursu, każdy z uczestników ma obowiązek odpowiedzieć na pytania konkursowe, przygotowane przez Organizatorów.

2. Przystępując do Konkursu, każdy z uczestników ma obowiązek wypełnić formularz rejestracyjny na stronie internetowej konkursu www.zbadaj.to

3. Przystępując do Konkursu, każdy z uczestników wyraża zgodę na przesyłanie drogą mailową informacji o inicjatywach Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii, zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204).

§ 5 ETAPY KONKURSU

Etap pierwszy

1. Każdy z uczestników Konkursu zobowiązany jest do wypełnienia formularza konkursowego oraz kwestionariusza osobowego.

2. Odpowiedź na pytanie otwarte nie może przekraczać 150 słów.

3. Formularz konkursowy jest dostępny na stronie www.zbadaj.to. 

4. Odpowiedzi należy udzielić do dnia 01.04.2016 r. (włącznie).

Etap drugi

1. Do drugiego etapu Konkursu zakwalifikowanych zostanie 50 autorów najwyżej ocenionych przez Kapitułę Konkursową odpowiedzi, udzielonych w pierwszym etapie Konkursu.

2. Etap drugi konkursu trwa od 15.04.2016 r. do 09.05.2016 r.

3. Każdy z uczestników drugiego etapu Konkursu, zobowiązany jest do przygotowania pracy w formacie Power Point lub innym wskazanym przez organizatora, będącej opracowaniem udostępnionych przez organizatorów case studies.

4. Praca nie może przekraczać 11 slajdów objętości.

5. Prace należy nadsyłać do 09.05.2016 r. (włącznie) na adres  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

6. Kapituła Konkursowa do dnia 30.05.2016 r. wyłoni spośród nadesłanych odpowiedzi dwadzieścia najlepszych prac.

7. Autorzy 20 najlepszych prac zyskują miano finalistów Konkursu.

8. Autorzy najlepszych prac zostaną zakwalifikowani do udziału w warsztatach badawczych,
27-29.06.2016 r.

9. Organizator pokrywa koszty zakwaterowania, wyżywienia w czasie warsztatów oraz przejazdu uczestników na trasie Warszawa - miejsce odbywania się warsztatów - Warszawa.

10. Komisja Konkursowa spośród 20 finalistów wyłoni 5 laureatów, którzy otrzymają bezpłatne zaproszenia na Kongres Badaczy Rynku i Opinii (wartość każdej nagrody 2100 zł netto) oraz płatne staże w agencjach badawczych.

11. Ogłoszenie nazwisk laureatów konkursu nastąpi 29.06.2016 r.

12. Nazwiska laureatów konkursu zostaną opublikowane na stronie www.zbadaj.to.

13. Laureaci i finaliści Konkursu przystępując do warsztatów jednocześnie wyrażają zgodę na przekazanie danych osobowych partnerom Konkursu.

III. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORÓW

§ 6 PRAKTYKI

1. Organizator przekaże Laureatom pulę płatnych praktyk ufundowanych przez Instytuty Badawcze oraz inne podmioty będące Partnerami konkursu.

2. O kolejności wyboru stażu z puli płatnych praktyk będzie decydowała liczba punktów zdobytych podczas Warsztatów Badawczych.

3. Praktyka odbędzie się w terminie uzgodnionym pomiędzy Partnerem a Laureatem, jej rozpoczęcie nastąpi w terminie uzgodnionym pomiędzy Laureatem i Partnerem.

4. Czas trwania praktyki nie może być krótszy niż okres jednego miesiąca. Termin jej rozpoczęcia, jak też inne warunki odbywania stażu/praktyki, zostaną ustalone indywidualnie pomiędzy Partnerem a Laureatem.

5. W przypadku, gdy Partner zdecyduje się przedłużyć umowę z praktykantem na okres przekraczający jeden miesiąc, wówczas wysokość wynagrodzenia oraz pozostałe warunki współpracy będą przedmiotem indywidualnych ustaleń pomiędzy Partnerem a Praktykantem.

6. Partner Konkursu nie ma obowiązku pokrycia praktykantowi kosztów zakwaterowania na czas trwania praktyki oraz kosztów podróży.

§ 7 POZOSTAŁE NAGRODY

1. Laureaci konkursu, poza płatnymi praktykami, otrzymają:

- zaproszenie na Kongres Badaczy Rynku i Opinii, który odbędzie się w Warszawie, w październiku 2016 r.

- prace 5 laureatów konkursu mogą zostać opublikowane na stronie www.zbadaj.to.

§ 8 OPŁATY I PODATKI

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek ewentualne opłaty i podatki, do uiszczenia których mogą być zobowiązani zwycięzcy Konkursu, w związku z zawartymi umowami o praktykę, jak również przyznanymi dodatkowymi świadczeniami w formie nagród konkursowych.

§ 9 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PRZESYŁKI POCZTOWE

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za doręczenia i terminowość korespondencji wysyłanej za pomocą poczty lub poczty elektronicznej.


§ 10 DECYZJE KAPITUŁY KONKURSOWEJ

Decyzje Kapituły Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 11
Wszelkie materiały związane z Konkursem, w tym prace konkursowe przekazane Organizatorom przez uczestników Konkursu nie podlegają zwrotowi.

§ 12
 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, zdjęć i informacji o zwycięzcach Konkursu, jak również wywiadów z nimi oraz nieodpłatnej publikacji treści prac konkursowych na stronie www.zbadaj.to, innej prasy, na antenie radia, w internecie oraz w telewizji. Organizator przypomina, że dysponując zdjęciami należy mieć do nich pełnię praw autorskich

§ 13
Informacje uzyskane od uczestników Konkursu, za pośrednictwem wypełnionego przez nich formularza konkursowego będą wykorzystane do sporządzenia zbiorczych zestawień statystycznych, a ponadto do stworzenia bazy danych uczestników „Zbadaj.to” przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku (OFBOR). OFBOR będzie administratorem danych na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002, nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

§ 14
Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006, nr 90, poz. 631, z późn. zm.) Baza Danych stanowi przedmiot prawa autorskiego. Autorskie prawa majątkowe do Bazy Danych przysługują OFBOR. Autorskie prawa majątkowe do Bazy Danych nie mogą być przenoszone na osoby trzecie, bądź obciążane, bez zgody pozostałych uprawnionych do Bazy Danych.

§ 15
We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§ 16
Regulamin Konkursu jest udostępniony do wglądu w siedzibach Organizatorów, a także na stronie internetowej konkursu pod adresem www.zbadaj.to.

§ 17
Każdy z biorących udział w Konkursie przez przystąpienie do niego oraz poprzez wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych akceptuje warunki niniejszego Regulaminu. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 

partnerzy medialni:

partnerzy wspierający:

organizatorzy:

partner merytoryczny: